پنیوماتیک چیست؟

پنیوماتیک استفاده از هوای فشرده برای ایجاد انرژی است. پنیوماتیک همان قدرت باد تجدید پذیر نیست، انرژی باد از نیروگاه‌های محلی برای تبدیل توربین‌های ژنراتور استفاده می‌کند، اما پنیوماتیک دارای هوای داخلی بوده و به فشارهایی که از قرار دادن هوا در فضای محصور ایجاد می‌شود، متکی است.

آموزش نرم افزار فلویدسیم قسمت اول

آموزش نرم افزار فلویدسیم قسمت دوم

آموزش نرم افزار فلویدسیم قسمت سوم

آموزش نرم افزار فلویدسیم قسمت چهارم

آموزش نرم افزار فلویدسیم قسمت پنجم

آموزش نرم افزار فلویدسیم قسمت ششم

آموزش نرم افزار فلویدسیم قسمت هفتم

آموزش نرم افزار فلویدسیم قسمت هشتم

معرفی بخش های یک سیستم پنیوماتیک

عملکرد شیر پروپرشنال

شبیه سازی گین در پروپرشنال ولو

جزئیات مربوط به دایرکشنال ولو

عملکرد دایرکشنال ولو

عملکرد سیستم حفاظت دو دست

نحوه عملکرد شیر اطمینان

معرفی سلنوید ولوها و انواع آن

نحوه عملکرد سیلندر هوا

نحوه عملکرد کمپرسور

معرفی انواع کنترل ولوها

انواع کنترل ولو و عملکرد آن

آموزشات مرتبط