راه اندازی موتور با اتوترانس می تواند باعث کاهش جریان راه اندازی موتور القایی قفس سنجابی شود. این کار با کاهش ولتاژ اعمالی به موتور در حین راه اندازی انجام می شود.

بر خلاف اتصال ستاره – مثلث در راه اندازی موتور با اتوترانس فقط به سه سر سیم و ترمینال نیاز است. در راه اندازی، موتور به ترانسفورماتور که تپ (انشعاب) دارد متصل می شود. 

موتور با ولتاژ کاهش یافته توسط ترانسفورماتور و به تبع ان جریان کمتر راه اندازی می شود. بدین طریق جریان تغذیه الکتروموتور نسبت به راه اندازی مستقیم با مربع نسبت ولتاژ تراسنفورماتور کاهش می یابد.

با توجه به نسبت تپها و نسبت جریان راه اندازی موتور، در راه اندازی موتور با اتوترانس جریان راه اندازی موتور در مقدار (1 تا 5 برابر جریان نامی) قرار می گیرد. در مقابل، گشتاور موتور با مربع ولتاژ اعمالی به سیم پیچها کاهش می یابد. اتو ترانسفورماتورها معمولا دارای سه تپ در هر فاز هستند (برای مثال 50% ، 65% و 80% ولتاژ نامی). از اینرو مشخصه راه اندازی می تواند با توجه به شرایط بار تنظیم گردد.

مدار قدرت راه اندازی موتور با اتو ترانس