تلفن های تماس :​

سیم پیچی / دیزل ژنراتور : 8757 108 0921

برق و اتوماسیون / آموزش : 6832 772 0937

مدیریت : بازو ورز

آدرس :

بندرعباس – بلوار پاسداران – سورو قدیم – خیابان تقوایی- جنب باشگاه ورزشی اروند – خدمات فنی مهندسی دریا

تعداد کار در حوزه های انجام شده تا به امروز
0 +
پروژه اجرایی
0 +
اتوماسیون
0 +
دیزل ژنراتور
0 +
برق صنعتی
0 +
سیم پیچی