رله کنترل بار (اضافه جریان سه فاز ) جایگزینی مناسب برای رله ھای بی متال است که در موارد زیر کاربرد دارد:
_ جلوگیری از سوختن موتورھای سه فاز در ھنگام اضافه بار، دو فاز شدن و اتصال کوتاه
ــ حفاظت ژنراتورھا و ترانس ھای قدرت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه .
_ حفاظت موتورھای تک فاز و دو فاز (استفاده از یک یا دو کانال جریان) .

مشخصه های کنترل بار :

١- جایگزین بیمتال
٢- مدار الکترونیکی با عمر بسیار زیادو بدون استھلاک مکانیکی
٣- دقیق و مطمئن در تمامی شرایط و عدم وابستگی به دمای محیط
۴- قابلیت تنظیم جریان
۵- دارای تایمر تاخیر در وصل با زمان ثابت
۶- قابلیت تنظیم تاخیر در قطع
٧- دارای دو حالت عملکرد قفل شونده و اتوماتیک
۸- نمایش دھنده ی حالت خط قبل از قطع خروجی

طرز کار

رله کنترل بار با داشتن سه عدد ترانس جریان داخلی جریان ھر یک از کانال ھای جریان را مانند آمپر مترھای انبری اندازه گیری کرده و باجریان تنظیم شده مقایسه می کند و در صورت اضافه شدن جریان ھر خط از مقدار تنظیم شده مصرف کننده را از مدار خارج می کند .
برای پوشش دادن زمان استارت در موتورھایی که اضافھه بار زیادی دارند پیچ تنظیمی بر روی رله برای تنظیم زمان تاخیر پیش بینی شده است.

طریقه ریست کردن رله کنترل بار

بعد از اینکه رله عمل کرد باید رله ریست شود تا به حالت کار عادی بازگردد.
ریست کردن کنترل بار به سه طریق قابل انجام است:
١- با استفاده از دکمه ریست روی دستگاه
٢- با قطع مدار تغذیه رله برای چند لحظه
۳ –  ریست اتوماتیک که با اتصال دو ترمینال t1 و t2 بعد از حدود یک دقیقه به  طور خودکارانجام میشود.
طریقه ی نصب
برای این کار کافی است سه سیم حامل جریان فازھا را از سه کانال مجزای رله عبور داده و ترمینال ھای ١۵ و ١۶ را در مدار فرمان کنتاکتور به صورت سری قرار دھیم از ترمینال ١٨ میتوان برای دستگاھھای ھشدار دھنده ھنگام قطع استفاده کرد تغذیه دستگاه توسط دو ترمینال a1 و a2 انجام میشود .

توجه :  جھت عبور جریان از داخل کانالھا تاثیری در کارکرد کنترل بار ندارد.

 

مزیت نسبت به بی متال

بی متال ھا به علت عملکرد حرارتی زمان عکس العمل طولانی تری دارند و عملکرد آنھا تا حدود زیادی وابسته به دمای محیط است ، در مقابل کنترل فازھا به دلیل عملکرد القایی واستفاده از مدارات الکترونیکی دارای زمان عکس العمل سریع بوده و حرارت محیط بر کار آن تاثیر نمی گذارد.

مشخصات رله کنترل بار

– مانند بی متال بعد کنتاکتور قرار می گیرد
-دارای پیچ تنظیم جریان است و رنج های آن مانند بی متال و کلید های حرارتی می باشد
– برخی دارای تنطیم ON DELAYبرای ایجاد تاخیر در وصل کردن مدار و OFF DELAY برای تاخیر در قطع کردمن مدار دارد
-نوع دیجیتال آن دارای نمایشگر جریان ، نشانگر خطا و نشانگر اضافه بار می باشد