نحوه مشخص کردن علامت سر و ته هر کلاف موتور سه فاز به صورت زیر است :

-سيم پيچی كه از فاز R  تغذيه می كند  شروع سيم پيچی را ( U ) و انتهای آنرا با ( X ) نشان می دهند.
-سيم پيچی كه از فاز S تغذيه می كند شروع سيم پيچی را ( V ) و انتهای آنرا با ( Y ) نشان می دهند.
-سيم پيچی كه از فاز T تغذيه می كند شروع سيم پيچی را ( W ) و انتهای آنرا با ( Z ) نشان می دهند.

 

نحوه یافتن سرسیم های موتور سه فاز :

 برای يافتن سر سيم ها‌ ابتدا بايد دو سر هر كلاف را پيدا كنيد ، از مولتی متر يا هر روش ديگری كه می شناسيد استفاده نمایید.

 

روش استفاده از مولتی متر:

( يك سر مولتی متر را به يك سر سيم گرفته ، سر ديگر مولتی متر را با 5 سر سيم باقی مانده امتحان كنيد هر كدام كه راه داد ، آن يك كلاف سيم پيچ است )

 

برای بيان بهتر نحوه پیدا کردن سرسیم های موتور از روی شكل توضیحات را ارائه می دهیم :
اگر سيم پيچ ( U-X )  را با ولتاژ متناوب تغذيه كنيم ، در سيم پيچ ( 4-3 ) ولتاژ  القا می شود .
اگر اختلاف سطح ولتاژ بين سرسیم های ( 3 و 1 ) حدود 1.5 برابر ولتاژ تغذيه U و X  باشد اتصال صحيح است ، در اين صورت ما بين ترمينال های ( 2 و 3 ) اختلاف پتانسيل صفر خواهد بود .
  اگر اختلاف سطح بين سرسیم های ( 1 و 3 ) كمتر از اختلاف سطح تغذيه باشد در اين صورت جای ( 4 و 3 ) را با يكديگر عوض می كنيم .
همین کار را برای سرسیم های ( 1 و 2 ) انجام می دهیم اگر ولتاژ نمایش داده شده 1.5 برابر ولتاژ تغذیه بود . اتصال صحيح است در اين صورت ما بين ترمينال های ( 2 و 3 ) اختلاف پتانسيل صفر خواهد بود .
اگر اختلاف سطح بين سرسیم های ( 1 و 2 ) كمتر از اختلاف سطح تغذيه باشد در اين صورت جای ( 6 و 2 ) را با يكديگر عوض می كنيم .
اگر اتصال سيم پيچ ها به صورت مثلث باشد . ابتدا ستاره اتصال داده و با معلوم شدن سرها ، سيم پيچ را مجدداً به صورت مثلث اتصال می دهيم .